Pravidla silnicniho provozu

Ministerstvo dopravy velice rado mate ucastniky silnicniho provozu a proto jsem nedavno hledala na internetu nova pravidla (konkretne, kdy to tedy nejezdi ty kamiony). Prvnich par odkazu jsem se prokousavala pravidly lehce upravenymi zkusenymi ridici. :P Uz jsem se dostatecne nasmala, takze se rada o trochu te zabavy podelim. :)

Nejlepe hodnotim dva weby, z kazdeho pridam par ukazek a, samozrejme, odkaz. :)

_____________________
1. Objeví-li se na semaforu ?ervená, musí na ni velkou rychlostí projet ješt? t?i vozy, které mají v k?ižovatce absolutní p?ednost p?ed t?mi, které jedou už na zelenou.

2. Dojede-li n?kolik aut p?ekážku ?i odstavené vozidlo, jako první za?ne p?edjížd?t ten zadní.

3. P?i p?ejížd?ní z pruhu do pruhu je zakázáno používat sm?rová sv?tla.

4. Dva jízdní pruhy ve stejném sm?ru byly z?ízeny proto, aby mohly kamiony jezdit vedle sebe.

8. Ve m?st? je p?ísn? zakázáno jezdit mén? než 60 km/h, mimo m?sto pod 100 km/h, na dálnici pod 130 km/h.9. Pravidlo 8 lze porušit pouze mimo obec na rovné silnici se zákazem p?edjížd?ní, v takovém p?ípad? se musí jet rychlostí 55 km/h a je t?eba mít na hlav? klobouk.

14. Pokud p?edjíždíš v protism?ru a jede proti tob? automobil, výstražnými sv?tly mu dej najevo, aby se klidil do p?íkopu.

Vice: Zdroj. Doporucuji se podivat na video na konci clanku - ridic kamionu - vazne expert. :]

_____________________

?lánek 1: Vozidla
§1: Vozidla d?líme na supert?žká, t?žká, st?ední a lehká.

Supert?žká vozidla jsou tanky, pop?. obrn?né transportéry. Můžeme sem po?ítat i silni?ní válce, ale vzhledem k jejich malé rychlosti od nich nehrozí velké nebezpe?í. Supert?žká vozidla mají p?ednost vždy a všude, na silnici i mimo ni. Nedáte-li jim p?ednost, mohou vás p?eválcovat. Zvláštním p?ípadem je vlak, s nímž se ale b?žný motorista setká jen na p?ejezdech.
T?žká vozidla jsou v zásad? všechna vozidla s traverzami: tramvaje, autobusy, kamiony, t?žká a st?ední nákladní auta.
St?ední vozidla jsou lehká nákladní auta (od Avie dolů), t?žké dodávky a tlusté osobní automobily (jeepy, pajera).
Lehká vozidla jsou ostatní dvou- i jednostopá vozidla jako: b?žné osobní automobily, dodávky, trabanty, velorexy, motocykly a bicykly.

?lánek 2: ?idi?i
§2: ?idi?e d?líme na profesionály, frajery, m?stské, vidláky (lonťáky), sváte?ní a kloboukaté, dále motocyklisty a cyklisty. Ostatní, jako kolob?žká?i nebo vozí?ká?i, se vyskytují sporadicky.

Profesionál jezdí za peníze, ?ízení vozu, obvykle kamionu, dodávky, ale i tanku, vlaku, autobusu nebo tramvaje, je jeho povoláním.
Frajer jezdí pro pot?šení z jízdy a z deptání jiných ?idi?ů. Ví, že není v provozu sám, ale jezdí, jako by byl. Zpravidla má jeep nebo jiné tlusté auto, nebo aspo? osobní auto se silným motorem.
M?stský ?idi? jezdí p?evážn? po velkém m?st? a je zb?hlý v tla?enici. Mívá jakýkoli typ osobního auta.
Vidlák ( na Morav? lonťák) je venkovan - venkovský nebo malom?stský ?idi?. Mívá staré, kou?ící až historické automobily (šunky), ?asto s p?ív?sy jako je vozík nebo žeb?i?ák upevn?ný na tažném za?ízení. Komické situace vznikají, musí-li vidlák jet do m?sta.
Sváte?ní ?idi? jezdí obvykle jen v sezón? a jen jednou týdn?. Má jednu nacvi?enou trasu, oby?ejn? domov - chalupa (chata). Po této trase se pohybuje rychlostí 30 - 60 km/hod.
Kloboukatý ?idi? se vyzna?uje tím, že v aut? sedí v klobouku, kterým se ?asto dotýká st?echy vozu, takže sedí opatrn?. Moud?í mužové a v?dci se dohadují, že důvod, pro? má p?i jízd? nasazen klobouk, spo?ívá v tom, že si v aut? nedokáže zatopit. Pozor, pat?í sem i n?kte?í ?idi?i v ?epicích, ale valnou v?tšinou už ne ?idi?i jezdící v ?epicích se štítkem (baseballových ?epicích), to jsou spíše profesionálové.

Motocyklisté se d?lí podle stroje na silné a slabé. Silní mají Harleye, Kawasaki, Hondy a jiné takové zna?ky a pat?í svým naturelem mezi frajery. Bývají mladí. Pokud se frajer dožije vyššího v?ku, p?echází z motorky na tlusté nebo jiné silné auto. Slabí motocyklisté mají malolitrážní motorky, tzv. fechtly neboli kozí dechy, dále skútry a historické Jawy kýva?ky. Jezdí pomalu a drží se p?i zdi. Ve velkom?stech se p?íliš nevyskytují.
Cyklisté se d?lí na blázny a šílence. Blázni jezdí za každého po?así po silnicích i jinde, pod sedlem mají obvykle blikající LEDky, n?kte?í mají vp?edu reflektor, ale nelze na to spoléhat. Ve m?stech jezdí blázni po chodnících nebo st?ídají chodník, p?echod pro chodce a vozovku. Šílenci jezdí zcela bez sv?tel, v tmavých od?vech a zásadn? neukazují sm?r a nerozhlížejí se. Venkovský šílenec ?asto vyjede bez rozhlédnutí zprava do protism?ru hlavní silnice vedoucí obcí, provozu nedbá a po n?kolika desítkách metrů p?ek?ižuje vozovku a zapadne doleva mezi domy. Nejv?tší z nich jedou zásadn? nejkratší cestou, takže šikmo p?es hlavní silnici projížd?jí obcí. M?stský šílenec jezdí naprosto bez ohledu na jakákoli sv?tla nebo pravidla p?ednosti, jen tak, aby (podle svého úsudku) nikde nenarazil.

?lánek 3: Chodci
§3: Chodce rozeznáváme opatrné, štronzáky a sebevrahy.

Opatrný chodec je b?žný typ. P?edem se rozhlédne, spo?ítá si, kdy může bezpe?n? vyrazit a p?ejde. N?kte?í dokonce na sv?telných p?echodech ?ekají, než se jim rozsvítí zelené sv?tlo “Jdi”.
Štronzák p?echází, ale jakmile vidí, t?eba v dálce, blížící se vozidlo, strne uprost?ed p?echodu (štronzo). Zvláštním p?ípadem jsou n?kte?í starší chodci, kte?í nejsou schopni zastavit a s hrůzou v oku pokra?ují v chůzi p?ímo p?ed p?ijížd?jící vozidlo.
Sebevrazi se d?lí na n?kolik typů. Starší sebevrazi vcházejí do vozovky kdykoli a kdekoli s pocitem bezpe?í, vyjád?eným myšlenkou “však m? vidí”. Bohužel, motoristé je ?asto nevidí, nebo už na vzdálenost dvou a mén? metrů obtížn? zastavují. Dalším typem jsou chodci, považující zna?ený p?echod za nedobytnou pevnost. Krá?ejí po n?m pevným krokem nebojsů, a to i když je p?echod ?ízen sv?tly a jim svítí ?ervené sv?tlo “Stůj”. Jiní zase p?echázejí, a když se blíží vozidlo, za?nou namísto štronza poskakovat sem tam nap?í? jeho pohybu. V poslední dob? se vyskytují i pubertální sebevražední b?žci, kte?í ?ekají na sv?telném p?echodu, dokud nedostanou auta zelený signál Volno, a pak jim rychle p?eb?hnou t?sn? p?ed chladi?i b?hem jejich rozjezdu. Zvláštním p?ípadem sebevrahů jsou chodci, používající místo chodníků zásadn? vozovku. Na venkov? zase chodci, kte?í chodí v noci po silnici vpravo, zády k p?ijížd?jícím vozidlům, dva nebo více vedle sebe, v ?erném nebo tmavomodrém oble?ení.
Je asi nemožné odpozorovat jakákoli pravidla pro chodce, takže se dále budeme zabývat po?ínáním motoristů.

Pokracovani zde. Uzijte si to. :)

Post a Comment

"Necht promluvi pritel a vstoupi." :) - tzn.: Musite ve svem komentari uvest slovo "Mellon", jinak se vas komentar neulozi.