Cesta je cil

Nesnaz se dohlednout na konec cesty.

Nestresuj se, jestli jsi zvolil(a) spravnou odbocku.

Zivot je cesta, na jejim konci je jen konec.

Tak si uzij tenhle vylet. :)

_______________________________________

Don’t try to look at the end of the road.

Don’t stress if you chose the right turn.

The life is the road, on it’s end is just the end.

So enjoy this trip. :)

Racek

Dneska jsem pozorovala jednoho nadherneho racka. Byl obrovsky a plachtil nad ulicemi. Nemuzu si pomoct, ale jednoznacne si ten let vychutnaval (rozhodne nekrouzil nad vodou pro potravu). A delal tak ladna kolecka! Ostatni proti nemu vypadali jak zabari, kteri porad placaji kridly, aby se jenom udrzeli ve vzduchu.

Opravdu hodne mi to pripomnelo knihu “Jonathan livingston Racek” od Richarda Bacha..

Driv jsem chtela byt ptakem, abych mohla krouzit nad krajinou. Nicim nespoutana, citit jenom volnost a ten vitr v kridlech. Chtela jsem byt orlem na horach. Mami me vzdycky usadila tim, ze zijou kratce, protoze je lide lovi. Zacala jsem pak kvuli tomu lidi nenavidet. Jak jsem dneska pozorovala toho racka, tak jsem zase chtela mit kridla…I kdyz uz ne tak silne. I na zemi je preci krasne!

Strach ze zivota?

Nekdo mi jednou rekl, ze se clovek nema bat zivota. Je to prohlaseni, na ktere si vzpomenu skoro kazdy den. A je presne.

A rozvaha je jen opatrnost, strach z toho, co bude, ze zivota.

K certu s tim! Kdyz se clovek bude zivota bat, tak zemre, aniz by nekdy zil.

Vite, co se stane?

Vite, co se stane

- kdyz se zamiluje kun?

- kdyz konci jedna etapa zivota?

- kdyz pada strom a nikdo v lese neni, aby ho slysel?

- kdyz ztratite strevicek a nikdo ho nenajde?

- kdyz zavrete oci a nevidite stiny kolem sebe?

- az zestarnete a zapomenete prave tenhle okamzik?

- kdyz pochopite, ze je spatne vsechno a zaroven nic?

- az doctete tenhle text?

Taky nechapete?

Bubliny .. aneb “Bubbles, bubbles, bubbles!”

Taky nemate radi ty otravene nebo nepritomne obliceje na zastavkach? Pripadne se obcas s hruzou pristihnete, ze mezi ne patrite? Pred par dny se mi naskytl hrozne moc krasny obrazek zmeny. Stala jsem na zastavce tramvaje, kdyz prisla holcicka s obrovskym bublifukem (takovy zvlastnim ve tvaru mece :) ) a zacala vyfukovat bubliny. Bylo to skoro jako zazracne mavnuti proutkem. Najednou se zacali vsichni usmivat (nekteri na holcicku, nekteri na bubliny). Bubliny poletovaly cekajicim davem, ktery ozil. Jedna pani zacala do bublin pichat prstem, jina je odfukovala vsemi smery. Dokonce dvojice divek (v takovem tom veku, kdy je preci nepripustne chovat se detinsky) zacala vyskakovat a bubliny chytat a smat se.

Skoda, ze uz nejsem mala holcicka, taky bych nekdy vzala s sebou bublifuk… :)

Pravidla silnicniho provozu

Ministerstvo dopravy velice rado mate ucastniky silnicniho provozu a proto jsem nedavno hledala na internetu nova pravidla (konkretne, kdy to tedy nejezdi ty kamiony). Prvnich par odkazu jsem se prokousavala pravidly lehce upravenymi zkusenymi ridici. :P Uz jsem se dostatecne nasmala, takze se rada o trochu te zabavy podelim. :)

Nejlepe hodnotim dva weby, z kazdeho pridam par ukazek a, samozrejme, odkaz. :)

_____________________
1. Objeví-li se na semaforu ?ervená, musí na ni velkou rychlostí projet ješt? t?i vozy, které mají v k?ižovatce absolutní p?ednost p?ed t?mi, které jedou už na zelenou.

2. Dojede-li n?kolik aut p?ekážku ?i odstavené vozidlo, jako první za?ne p?edjížd?t ten zadní.

3. P?i p?ejížd?ní z pruhu do pruhu je zakázáno používat sm?rová sv?tla.

4. Dva jízdní pruhy ve stejném sm?ru byly z?ízeny proto, aby mohly kamiony jezdit vedle sebe.

8. Ve m?st? je p?ísn? zakázáno jezdit mén? než 60 km/h, mimo m?sto pod 100 km/h, na dálnici pod 130 km/h.9. Pravidlo 8 lze porušit pouze mimo obec na rovné silnici se zákazem p?edjížd?ní, v takovém p?ípad? se musí jet rychlostí 55 km/h a je t?eba mít na hlav? klobouk.

14. Pokud p?edjíždíš v protism?ru a jede proti tob? automobil, výstražnými sv?tly mu dej najevo, aby se klidil do p?íkopu.

Vice: Zdroj. Doporucuji se podivat na video na konci clanku - ridic kamionu - vazne expert. :]

_____________________

?lánek 1: Vozidla
§1: Vozidla d?líme na supert?žká, t?žká, st?ední a lehká.

Supert?žká vozidla jsou tanky, pop?. obrn?né transportéry. Můžeme sem po?ítat i silni?ní válce, ale vzhledem k jejich malé rychlosti od nich nehrozí velké nebezpe?í. Supert?žká vozidla mají p?ednost vždy a všude, na silnici i mimo ni. Nedáte-li jim p?ednost, mohou vás p?eválcovat. Zvláštním p?ípadem je vlak, s nímž se ale b?žný motorista setká jen na p?ejezdech.
T?žká vozidla jsou v zásad? všechna vozidla s traverzami: tramvaje, autobusy, kamiony, t?žká a st?ední nákladní auta.
St?ední vozidla jsou lehká nákladní auta (od Avie dolů), t?žké dodávky a tlusté osobní automobily (jeepy, pajera).
Lehká vozidla jsou ostatní dvou- i jednostopá vozidla jako: b?žné osobní automobily, dodávky, trabanty, velorexy, motocykly a bicykly.

?lánek 2: ?idi?i
§2: ?idi?e d?líme na profesionály, frajery, m?stské, vidláky (lonťáky), sváte?ní a kloboukaté, dále motocyklisty a cyklisty. Ostatní, jako kolob?žká?i nebo vozí?ká?i, se vyskytují sporadicky.

Profesionál jezdí za peníze, ?ízení vozu, obvykle kamionu, dodávky, ale i tanku, vlaku, autobusu nebo tramvaje, je jeho povoláním.
Frajer jezdí pro pot?šení z jízdy a z deptání jiných ?idi?ů. Ví, že není v provozu sám, ale jezdí, jako by byl. Zpravidla má jeep nebo jiné tlusté auto, nebo aspo? osobní auto se silným motorem.
M?stský ?idi? jezdí p?evážn? po velkém m?st? a je zb?hlý v tla?enici. Mívá jakýkoli typ osobního auta.
Vidlák ( na Morav? lonťák) je venkovan - venkovský nebo malom?stský ?idi?. Mívá staré, kou?ící až historické automobily (šunky), ?asto s p?ív?sy jako je vozík nebo žeb?i?ák upevn?ný na tažném za?ízení. Komické situace vznikají, musí-li vidlák jet do m?sta.
Sváte?ní ?idi? jezdí obvykle jen v sezón? a jen jednou týdn?. Má jednu nacvi?enou trasu, oby?ejn? domov - chalupa (chata). Po této trase se pohybuje rychlostí 30 - 60 km/hod.
Kloboukatý ?idi? se vyzna?uje tím, že v aut? sedí v klobouku, kterým se ?asto dotýká st?echy vozu, takže sedí opatrn?. Moud?í mužové a v?dci se dohadují, že důvod, pro? má p?i jízd? nasazen klobouk, spo?ívá v tom, že si v aut? nedokáže zatopit. Pozor, pat?í sem i n?kte?í ?idi?i v ?epicích, ale valnou v?tšinou už ne ?idi?i jezdící v ?epicích se štítkem (baseballových ?epicích), to jsou spíše profesionálové.

Motocyklisté se d?lí podle stroje na silné a slabé. Silní mají Harleye, Kawasaki, Hondy a jiné takové zna?ky a pat?í svým naturelem mezi frajery. Bývají mladí. Pokud se frajer dožije vyššího v?ku, p?echází z motorky na tlusté nebo jiné silné auto. Slabí motocyklisté mají malolitrážní motorky, tzv. fechtly neboli kozí dechy, dále skútry a historické Jawy kýva?ky. Jezdí pomalu a drží se p?i zdi. Ve velkom?stech se p?íliš nevyskytují.
Cyklisté se d?lí na blázny a šílence. Blázni jezdí za každého po?así po silnicích i jinde, pod sedlem mají obvykle blikající LEDky, n?kte?í mají vp?edu reflektor, ale nelze na to spoléhat. Ve m?stech jezdí blázni po chodnících nebo st?ídají chodník, p?echod pro chodce a vozovku. Šílenci jezdí zcela bez sv?tel, v tmavých od?vech a zásadn? neukazují sm?r a nerozhlížejí se. Venkovský šílenec ?asto vyjede bez rozhlédnutí zprava do protism?ru hlavní silnice vedoucí obcí, provozu nedbá a po n?kolika desítkách metrů p?ek?ižuje vozovku a zapadne doleva mezi domy. Nejv?tší z nich jedou zásadn? nejkratší cestou, takže šikmo p?es hlavní silnici projížd?jí obcí. M?stský šílenec jezdí naprosto bez ohledu na jakákoli sv?tla nebo pravidla p?ednosti, jen tak, aby (podle svého úsudku) nikde nenarazil.

?lánek 3: Chodci
§3: Chodce rozeznáváme opatrné, štronzáky a sebevrahy.

Opatrný chodec je b?žný typ. P?edem se rozhlédne, spo?ítá si, kdy může bezpe?n? vyrazit a p?ejde. N?kte?í dokonce na sv?telných p?echodech ?ekají, než se jim rozsvítí zelené sv?tlo “Jdi”.
Štronzák p?echází, ale jakmile vidí, t?eba v dálce, blížící se vozidlo, strne uprost?ed p?echodu (štronzo). Zvláštním p?ípadem jsou n?kte?í starší chodci, kte?í nejsou schopni zastavit a s hrůzou v oku pokra?ují v chůzi p?ímo p?ed p?ijížd?jící vozidlo.
Sebevrazi se d?lí na n?kolik typů. Starší sebevrazi vcházejí do vozovky kdykoli a kdekoli s pocitem bezpe?í, vyjád?eným myšlenkou “však m? vidí”. Bohužel, motoristé je ?asto nevidí, nebo už na vzdálenost dvou a mén? metrů obtížn? zastavují. Dalším typem jsou chodci, považující zna?ený p?echod za nedobytnou pevnost. Krá?ejí po n?m pevným krokem nebojsů, a to i když je p?echod ?ízen sv?tly a jim svítí ?ervené sv?tlo “Stůj”. Jiní zase p?echázejí, a když se blíží vozidlo, za?nou namísto štronza poskakovat sem tam nap?í? jeho pohybu. V poslední dob? se vyskytují i pubertální sebevražední b?žci, kte?í ?ekají na sv?telném p?echodu, dokud nedostanou auta zelený signál Volno, a pak jim rychle p?eb?hnou t?sn? p?ed chladi?i b?hem jejich rozjezdu. Zvláštním p?ípadem sebevrahů jsou chodci, používající místo chodníků zásadn? vozovku. Na venkov? zase chodci, kte?í chodí v noci po silnici vpravo, zády k p?ijížd?jícím vozidlům, dva nebo více vedle sebe, v ?erném nebo tmavomodrém oble?ení.
Je asi nemožné odpozorovat jakákoli pravidla pro chodce, takže se dále budeme zabývat po?ínáním motoristů.

Pokracovani zde. Uzijte si to. :)

Zamysleni..

Par citatu, na ktere jsem dneska narazila (a pozdrav pro mou nejlepsi kamaradku, kterou mi tyto citace pripomnely :) )

Každý slyší, co ?íkáš.
P?átelé poslouchají, co ?íkáš.
Ti nejlepší p?átelé poslouchají i to, co ne?íkáš.

P?ítel, to je n?kdo, kdo zná píse? v tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi ty sám zapomn?l slova.

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale ?in.

Nemožné je jen to, ?eho jsme se neodvážili.

Vtipy o kralicich

Tak kdyz uz jsem u toho, ze tu nechavam (skoro) jenom vtipy, tak pridam par o kralicich. :)

_____________

Medv?d má vypracovaný seznam zví?átek, která sežere. P?ijde liška:
“Medv?de, máš m? na seznamu?”
“mnooo … mám.”
“A sežereš m??”
“mnooo … sežeru.”
“Můžu se jít rozlou?it s rodinou?”
“mnooo … můžeš.”
Medv?d sežral lišku a p?ijde vlk:
“Medv?de, máš m? na seznamu?”
“mnooo … mám.”
“A sežereš m??”
“mnooo … sežeru.”
“Můžu se jít rozlou?it s rodinou?”
“mnooo … můžeš.”
Medv?d sežral vlka a p?ijde zajíc:
“Medv?de, máš m? na seznamu?”
“mnooo … mám.”
“A nemohl bys m? vyškrtnout?”
“mnooo … mohl.”

_____________

Jde zají?ek do obchodu a ptá se: “Máte tunu hrášku?”
Prodava? odpovídá: “Ne, nemáme.”
Zají?ek p?íjde druhý den a ptá se: “Máte tunu hrášku?”
“Ne, nemáme,” odpovídá prodava? a protože chce ud?lat zají?kovi radost, tak objedná tunu hrášku.
Zají?ek p?íjde t?etí den a ptá se: “Máte tunu hrášku?”
“Ano, máme,” odpovídá prodava?.
“To je ale kuli?ek, co?”

_____________

CIA, FBI a LosAngelesPoliceDepartment mají za úkol od prezidenta prokázat, která z t?chto organizací je výkonnejší v chytání zlo?inců. Jejich úkolem je vypátrat králíka v lese.
CIA rozmístila po lese zví?ecí informátory. Ti vyslýchají rostlinné a minerální sv?dky. Po t?ím?sí?ním pátrání vydá CIA tiskové prohlášení, že králíci neexistují.
FBI po dvou týdnech bez jediné stopy nakonec spálí celý les a zabije tak všechno živé, v?etn? králíka. Nikomu se, samoz?ejm?, neomluví. Ten králík si to p?ece zasloužil.
LosAngelesPoliceDepartment jde bleskurychle na v?c. O půl hodiny pozd?ji táhnou z lesa p?íšern? domláceného medv?da, který ?ve:
- “Oukej, oukej, jsem králík. Jsem králík!!!”

_______________
Víte jaký je rozdíl mezi králíkem b?žícím a letícím?
Ten letící má na zádech orla.

_______________

P?ijde králík do železá?ství a povídá: “Dobvý den máte t?fn?ní?”
A prodava? povídá: ” Nemáme králíku a už sem necho?.”
Tak p?ijde králík druhý den a povídá: “Dobvý den máte t?fn?ní?”
“Nemáme králíku a jestli ešt? jednou p?ijdeš pov?sim t? támhle na ten h?ebík.”
Králík zase p?ijde t?etí den a povídá: “Dobvý den máte t?fn?ní?”
Tak prodava?ka pov?sí králíka na h?ebík vedle obrazu Václava Havla a králík povídá: “Tys taky cht?l t?fn?ní?”

At zije pokrivene vnimani krasy

Vite, jak vznikaji krasne zeny z reklam? :)

Juknete na youtube

Europa

Somálský imigrant p?iletí do Bruselu. Zastaví prvního ?lov?ka, kterého potká a ?ekne mu: ” Díky, pane Evropane, že m? necháváte v téhle zemi a zajišťujete mi ubytování, stravování, léka?skou pé?i a vzd?lání zdarma!”

Muž ale odpoví: “Ne, mýlíte se, já jsem Mexi?an.” Somálec jde dál a potká dalšího kolemjdoucího: “D?kuji za vaši krásnou Evropu!” Ale kolemjdoucí odpoví: “Já ne Evropan. Já Vietnamec.”

Somálec jde dál, potká dalšího kolemjdoucího, pot?ese mu rukou a
?ekne: “Díky za báje?nou Evropu!”

Kolemjdoucí ?ekne: “Nejsem Evropan, jsem z Blízkého východu!”

Somálec nakonec potká krásnou ženu a podez?ívav? se zeptá:
“Jste Evropanka?”

Žena odpoví: “Ne, jsem z Kazachstanu.” Somálec je zmatený a ptá se:

“Kde jsou všichni Evropani?”

*Kazaška se podívá na hodinky, pokr?í rameny a odpoví: ” v práci!”

« Previous entries ·